Vždy ve Vašem zájmu.

Přihlášení na extranet pro klienty naší společnosti.

Přihlášení klienta
nebo zavřít

Ochrana osobních údajů

Poskytnuté osobní údaje prostřednictvím tohoto webu www.bsbroker.cz jsou považovány za důvěrné a bude s nimi nakládáno dle legislativy ČR. Osobní data nebudou v žádném případe zneužita, poskytnuta třetím osobám apod. bez souhlasu dotčených osob mimo předání osobních údajů za účelem vytvoření nabídky nebo sjednání pojištění.

Informace o zpracování osobních údajů klientů a obchodních partnerů

1       Správce


Správce je osoba, která sama nebo společně s jinými určuje účely a rozhoduje o tom, jakým způsobem budou osobní údaje zpracovány.

Správcem Vašich údajů je společnost B+S Broker s.r.o. – IČ 27331806, se sídlem Mostecká 2580, 438 01 Žatec, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem pod spisovou značkou C 24650.

Se správcem se můžete spojit prostřednictvím těchto kontaktů:
                     
tel.: +420 415 733 403, e-mail: info@bsbroker.cz

2       Účel, pro který osobní údaje potřebujeme a legitimita jejich zpracování


Vaše osobní údaje zpracováváme za účelem:

 1. zprostředkovatelské činnosti podle zákona č. 170/2018 Sb., o distribuci pojištění a zajištění – z tohoto zákona pro nás vyplývá řada povinností, které tak plníme na základě zákonné povinnosti (čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR);
 2. s tím souvisí povinnosti dané ze zákona č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu (dále jen „AML zákon“), který nám předepisuje zákonnou povinnost v některých případech s Vámi vyplňovat předepsané formuláře,
 3. zajištění uzavření a následného plnění smluvního závazku – smlouvy mezi námi a Vámi (čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR). Z takového vztahu vyplývají další zákonné povinnosti a správce tak musí zpracovávat osobní údaje i za tímto účelem (čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR);
 4. u některých typů pojištění nebo při likvidaci škod zpracováváme i údaje o Vašem zdravotním stavu (zvláštní kategorie osobních údajů), k tomu potřebujeme Váš Souhlas.
 5. ochrany svých oprávněných zájmů (čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR), kterým je zajištění plnění sjednaných smluvních vztahů s klienty, řádné plnění veškerých zákonných povinností, ochrana našeho podnikání a ochrana našeho majetku.

Poskytování osobních údajů správci je obecně zákonný a smluvní požadavek.

Zákonnost zpracování je dána článkem 6 odst. 1 GDPR, podle kterého je zpracování zákonné, je-li nezbytné pro splnění smlouvy, pro splnění právní povinnosti správce, pro ochranu oprávněných zájmů správce nebo zpracování probíhá na základě souhlasu, který jste nám udělil/a.

Zákonnost zpracování dále vychází například ze zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, podle kterého jsou zpracovávány a uchovávány fakturační údaje, ze zákona č. 262/2006 Sb. Zákon zákoník práce, který řeší pracovně právní vztahy, ze zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, podle kterého hájí správce své oprávněné zájmy. 

3       Osobní údaje a jejich zpracování


Zpracováváme tyto vaše osobní údaje:

 1. základní identifikační údaje – jméno a příjmení, datum narození, RČ, adresa trvalého bydliště, údaje ke zjištění a ověření Vaší totožnosti, případné oprávnění, že můžete zastupovat právnickou osobu,
 2. případné další Vaše údaje nezbytné ke sjednání a správě pojištění – místo narození, pohlaví, státní občanství, údaje o vašem zdravotním stavu,
 3. u OSVČ pak i firemní údaje – název firmy, sídlo, IČO, DIČ
 4. kontaktní údaje – telefonní číslo a e-mailová adresa (firemní i soukromé), kontaktní adresa v případě, že nebydlíte na trvalé adrese,
 5. informace o vzájemné komunikaci – informace z e-mailů, dopisů nebo kontaktních formulářů,
 6. fakturační a transakční údaje – jedná se zejména o informace objevující se na fakturách, o sjednaných fakturačních podmínkách a o přijatých platbách


3.1      Zdroj osobních údajů

Osobní údaje jsme získali přímo od Vás, a to zejména z vyplněných formulářů, předložených dokladů, vzájemné komunikace nebo z uzavřených smluv a podkladů k nim. Další údaje vznikly v souvislosti s plněním našich povinností vyplývající ze smluv nebo zákonných povinností.

3.2      Doba zpracování


Informace, které musíme archivovat na základě lhůt daných legislativou, uchováváme po dobu danou v zákonech (to se týká zejména účetní agendy, agendy související s distribucí pojištění či AML). Tato doba může být až 10 let.

Ostatní informace související s Vašim pojištěním uchováváme po dobu 10 let od skončení platnosti smlouvy.

Pokud nejste našim klientem nebo jím přestanete být, likvidujeme Vaše identifikační a kontaktní údaje, záznamy o komunikaci 2 roky po posledním vzájemném kontaktu.

Po uplynutí uvedené doby budou osobní údaje bezpečně a nenávratně zničeny tak, aby nemohlo dojít k jejich zneužití.

3.3      Předávání dat


Osobní údaje musíme v rámci zákonných mezí poskytnout orgánům státní správy, například správci daně, správě sociálního zabezpečení apod.

V případě, že se na zpracování Vašeho pojištění podílí jiný pojišťovací zprostředkovatel, předáváme nezbytné údaje a dokumenty i jemu. Jedná se zejména o naše spolupracující Podřízené pojišťovací zprostředkovatele.

Pochopitelně musíme Vaše osobní údaje předat příslušným poskytovatelům daných Produktů (za účelem uzavření příslušné smlouvy a/nebo splnění smluvních povinností Správce vůči klientovi).

Dále budeme předávat nezbytné osobní údaje (adresu, kontaktní osobou a její tel.) v případě využití smluvních dodavatelů.

Dalšími příjemci Vašich osobních údajů mohou být např. právní zástupci správce, přepravní firmy nebo dodavatelé poštovních služeb, poskytovatelé informačních a komunikačních systémů, technické infrastruktury (kupříkladu IT služeb).

Osobní údaje nebudeme předávat do zemí mimo Evropskou unii nebo Evropský hospodářský prostor, ani do žádné mezinárodní organizace.

4       Vaše práva


V souvislosti se zpracováním vašich osobních údajů jsou Vám garantována práva popsaná v tomto článku. Můžete je uplatnit u správce na výše uvedených kontaktech, a to buď osobně nebo písemně na adrese sídla společnosti.

Veškerá sdělení a vyjádření k Vámi uplatněným právům poskytuje správce bezplatně. Pokud by však byla žádost zjevně nedůvodná nebo nepřiměřená, zejména proto, že by se opakovala, je správce oprávněn si účtovat přiměřený poplatek zohledňující administrativní náklady spojené s poskytnutím požadovaných informací. V případě opakovaného uplatnění žádosti poskytnutí kopií zpracovávaných osobních údajů si správce vyhrazuje právo z tohoto důvodu účtovat přiměřený poplatek za administrativní náklady.

Vyjádření a případně informace o přijatých opatřeních Vám správce poskytne co nejdříve, nejpozději však do jednoho měsíce. Lhůtu je správce oprávněn v případě potřeby a s ohledem na složitost a počet žádostí prodloužit o dva měsíce. O prodloužení včetně uvedení důvodů Vás bude správce informovat.

4.1      Právo na informace o zpracování Vašich osobních údajů


Jste oprávněn/a od správce požadovat informace, zda jsou osobní údaje zpracovávány či nikoli. Pokud jsou osobní údaje zpracovávány, máte právo od správce požadovat informace zejména o totožnosti a kontaktních údajích správce, jeho zástupci a případně pověřenci pro ochranu osobních údajů, o účelech zpracování, o kategoriích dotčených osobních údajů, o příjemcích nebo kategoriích příjemců osobních údajů, o oprávněných správcích, o výčtu Vašich práv, o možnosti obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů, o zdroji zpracovávaných osobních údajů a o automatizovaném rozhodování a profilování.

Pokud správce hodlá dále Vaše osobní údaje zpracovávat pro jiný účel, než pro který byly získány, poskytne Vám ještě před uvedeným dalším zpracováním informace o tomto jiném účelu a další příslušné informace.

Informace Vám poskytované v rámci uplatnění tohoto práva jsou obsaženy již v tomto dokumentu, to Vám však nebrání, abyste si o ně požádali znovu.

4.2      Právo na přístup k osobním údajům


Jste oprávněn/a od správce požadovat informaci, zda jsou Vaše osobní údaje zpracovávány či nikoliv a pokud ano, máte přístup k informacím o účelech zpracování, kategoriích dotčených osobních údajů, příjemcích nebo kategoriích příjemců, dobu uchovávání osobních údajů, informace o Vašich právech (práva požadovat od správce opravu nebo výmaz, omezení zpracování, vznést námitku proti tomuto zpracování), o právu podat stížnost Úřadu pro ochranu osobních údajů, informace o zdroji osobních údajů, informace o tom, zda dochází k automatizovanému rozhodování a profilování a informace týkající se použitého postupu, jakož i významu a předpokládaných důsledků takového zpracování pro Vás, informace a záruky v případě předávání osobních údajů do třetí země nebo mezinárodní organizace. Máte právo na poskytnutí kopií zpracovávaných osobních údajů. Právem získat tuto kopii však nesmějí být nepříznivě dotčena práva a svobody jiných osob.

4.3      Právo na opravu


V určitých situacích máte obecně právo na opravu svých osobních údajů.

4.4      Právo na výmaz (právo být zapomenut)


V určitých stanovených případech máte právo požadovat, aby správce Vaše osobní údaje vymazal. Mezi takové případy patří například, že zpracovávané údaje nejsou pro výše zmíněné účely nadále potřebné. Správce osobní údaje maže po uplynutí doby nezbytnosti automaticky, můžete se však na něj se svou žádostí kdykoliv obrátit. Vaše žádost pak podléhá individuálnímu posouzení (i přes Vaše právo na výmaz může mít správce povinnost či oprávněný zájem si Vaše osobní údaje ponechat) a o jejím vyřízení budete detailně informováni.

4.5      Právo na omezení zpracování


Správce zpracovává Vaše osobní údaje pouze v nezbytně nutném rozsahu. Pokud byste však měli pocit, že správce např. překračuje výše stanovené účely, pro které osobní údaje zpracovává, můžete podat žádost, aby Vaše osobní údaje byly zpracovávány výhradně pro nejnutnější zákonné důvody nebo aby byly osobní údaje blokovány. Vaše žádost pak podléhá individuálnímu posouzení a o jejím vyřízení budete detailně informováni.

4.6      Právo na přenositelnost údajů


Pokud si přejete, aby správce poskytl Vaše osobní údaje jinému správci, resp. jiné společnosti, předá správce Vaše osobní údaje v odpovídajícím formátu, Vámi určenému subjektu, pokud mu v tom nebudou bránit žádné zákonné či jiné významné překážky.

4.7      Právo vznést námitku a automatizované individuální rozhodování


Pokud byste zjistili nebo se jen domníváte, že správce provádí zpracování osobních údajů v rozporu s ochranou Vašeho soukromého a osobního života nebo v rozporu s právními předpisy (za předpokladu, že osobní údaje jsou správcem zpracovávány na základě veřejného nebo oprávněného zájmu, nebo jsou zpracovávány pro účely přímého marketingu, včetně profilování, či pro statistické účely nebo pro účely vědeckého či historického významu), můžete se na správce obrátit a požádat jej o vysvětlení či odstranění vzniklého závadného stavu.

Námitku můžete dále vznést i přímo proti automatizovanému rozhodování a profilování.

4.8      Právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů


Můžete se kdykoliv obrátit s Vaším podnětem či stížností ve věci zpracování osobních údajů na dozorový orgán, a to na Úřad na ochranu osobních údajů, se sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, webové stránky https://www.uoou.cz/.

4.9      Právo odvolat souhlas


Udělený souhlas se zpracováním osobních údajů máte právo kdykoliv odvolat, a to buď vyplněním formuláře na webových stránkách nebo zasláním odvolání na e-mail nebo adresu sídla správce nebo pomocí linku v e-mailové komunikaci.

5       Platnost


Tento dokument je platný od 25. 5. 2018 a může být kdykoli aktualizován. Poslední aktualizace proběhla 1. 12. 2018. Aktuální verze je k dispozici na webových stránkách společnosti.

Dokumenty ke stažení

Jsme součástí RENOMIA Group

 • Největší pojišťovací makléř ve střední a východní Evropě
 • Mezinárodní tým zkušených odborníků
 • Nejvýhodnější ceny a podmínky

Kde působíme

Kontakt

B+S Broker s r. o.
Mostecká 2580
438 01 Žatec

info@bsbroker.cz
+420 415 733 403